Teléfono: 973 26 11 25
ABRIMOS TODOS LOS DIAS DEL AÑO DE 9:00 A 22:00 horas

Política de privacidad

D'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal) Farmàcia Juan Freixinet es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per Farmàcia Juan Freixinet.
Farmàcia Juan Freixinet proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que Farmàcia Juan Freixinet procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, presentació d'informació, ampliació i millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris, així com l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris
Així mateix, té com a finalitat l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis de Farmàcia Juan Freixinet i les seves actualitzacions, i l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics d'informació tècnica, operativa, aquella relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l'usuari en el formulari de subscripció, formularis d'enquestes o informació comercial o publicitària sobre els productes i serveis oferts per Farmàcia Juan Freixinet o per tercers COL•LABORADORS.
Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de Subscripció amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.
Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per Farmàcia Juan Freixinet en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En cap cas Farmàcia Juan Freixinet utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el WEBSITE atorgant un termini raonable per a l'oposició de l'usuari a això.
L'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat ni els formularis d'enquestes, assenyalant així en el Formulari de Subscripció als serveis oferts per Farmàcia Juan Freixinet o mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic reserves@farmaciafreixinet.com, o bé per correu postal dirigit a Farmàcia Juan Freixinet,
L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, les seves dades personals que obren en els fitxers de Farmàcia Juan Freixinet, sol•licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrà dirigir-se a l'adreça: reserves@farmaciafreixinet.com, o per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a l'adreça anteriorment indicada.
Farmàcia Juan Freixinet manté els nivells de protecció de les seves dades personals d'acord amb les exigències requerides legalment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a Farmàcia Juan Freixinet, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.
Farmàcia Juan Freixinet es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, Farmàcia Juan Freixinet anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol•licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, Farmàcia Juan Freixinet i l'usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol. Farmàcia Juan Freixinet no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari per a això Farmàcia Juan Freixinet oferirà prèviament a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió.
Farmàcia Juan Freixinet informarà expressament l'usuari sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, indicant la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal.
No obstant això, Farmàcia Juan Freixinet podrà cedir, si escau, les dades personals dels usuaris a la resta de societats de Farmàcia Juan Freixinet amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de les dades personals per part de Farmàcia Juan Freixinet en relació amb els seus respectius productes i serveis. Garantint en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant el que disposa la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Per a qualsevol dubte al respecte l'usuari podrà posar-se en contacte amb Farmàcia Juan Freixinet mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic reserves@farmaciafreixinet.com o bé per correu postal dirigit a Farmàcia Juan Freixinet.
No obstant això, les condicions de contractació aplicables a certs serveis contractats en aquest WEBSITE poden requerir de l'usuari el seu consentiment sobre la cessió de les seves dades a tercers COL•LABORADORS o no amb la prestació del servei contractat.
L'usuari consenteix que s'utilitzarà la informació de les seves dades personals quan així sigui requerit per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.